3194 Sayılı İmar Kanunu

İMAR KANUNU KANUN NO : 3194 Kabul Tarihi : 3 Mayıs 1985 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı : 9 Mayıs 1985 – Sayı: 18749 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : MADDE 1 – Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. KAPSAM : MADDE 2 – Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel bütün yapılar bu Kanun hükümlerine tabidir. GENEL ESAS : MADDE 3 – Herhangi bir saha, her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve yönetmelik hüküm .. Devamı..

4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu

KANUN NO                                         : 4708   Kabul Tarihi                                       : 29 Haziran 2001 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı          : 13 Temmuz 2001 – Sayı: 24461 Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına .. Devamı..

BİNA İÇİ ELEKTRONİK HABERLEŞME TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BİNA İÇİ ELEKTRONİK HABERLEŞME TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ MAYIS 2018 ANKARA 2 / 10 BİNA İÇİ ELEKTRONİK HABERLEŞME TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Elektronik haberleşme sektöründe hizmet veren işletmecilerin etkin ve sürdürülebilir rekabet ortamında verimli hizmet sunabildiği, binaların statiğinin korunduğu, gelişen teknolojilere uyumun olduğu ve tüketicilerin işletmeci seçme özgürlüğünün bulunduğu koşulların sağlanmasını temin etmek için gerekli bina içi elektronik haberleşme tesisatı özelliklerini belirlemektir. Buna ilaveten, bu şartname ile inşaat firmalarının, elektronik haberleşme hizmeti veren işletmecil .. Devamı..

YAPI SAHİPLERİ İLE YAPI DENETİM HİZMET SÖZLEŞMESİ İMZALAYACAK YAPI DENETİM KURULUŞLA

YAPI SAHİPLERİ İLE YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ İMZALAYACAK YAPI DENETİM KURULUŞLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yapı denetim kuruluşlarının kendilerine verilen görev ve sorumlulukları mevzuata uygun ve objektif bir şekilde yerine getirmelerini teminen 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında denetim sorumluluğunu üstleneceği yapıların elektronik ortamda belirlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunu .. Devamı..

Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5205)

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5205 Kabul Tarihi : 30.6.2004 MADDE 1. – 29.6.2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına “ruhsata tabi olmayan yapılar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile tek parselde, bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam ikiyüz metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar” ibaresi eklenmiştir. MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. .. Devamı..

Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar   Tanım Kapsam Etütlerin Planlanması Etüt Kategorileri           Kategori 1:           Kategori 2:           Kategori 3: Zemin ve Temel Etütlerinin Kapsamı Zemin ve Kaya Parametrelerinin Değerlendirilmesi           Genel           Zemin ve Kayaların Sınıflandırılması           Yo .. Devamı..

Çevre Kanunu

Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/8/1983 Sayı: 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar ve İlkeler Amaç: Madde 1 – Bu Kanunun amacı, bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştirilmesi; kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması; su, toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi; ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerinin korunarak, bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık, uygarlık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması için yapılacak düzenlemeleri ve alına .. Devamı..